JavaScript Diziler ve Dizi Metodları

Bu yazımızda javascript diziler de tanımlama nasıl yapılır, nasıl çağrılır ve dizilerde kullanılan metodları anlatacağız.
Diziler, değişken tanımlama tipidir. Diziler, içerisinde her türlü veriyi depolamak için kullanılan sıralı veri tipleridir.

Javascript Diziler Tanımlama ve Çağırma İşlemleri

dizi = [“eleman1″,”eleman2″,”eleman3”,’eleman4’…] şeklinde bir yapısı vardır. Dizi içindeki string her eleman tırnak içinde olmalıdır. Elemanları ister tek tırnak istersek çift tırnak içinde yazabiliriz. Her elemanın bir index yani sıra numarası vardır. Dizilerde index sıra numarası 0 (sıfır) dan başlar ve sıra ile devam eder.

Dizi tanımlamanın iki yöntemi vardır.
1. Yönteme Örnek:

var meyveler = ["elma", "armut","portakal", "kiraz"]

2.Yönteme Örnek :

var meyveler = new Array("elma", "armut","portakal", "kiraz");

İkisinde de dizi oluşturulmuş olur. İstediğiniz yöntemle oluşturabilirsiniz…
Dizinin herhangi bir elemanına dizi[eleman] şeklinde ulaşabiliriz.

var meyve1 = meyveler[0];//ilk elemanı ulaşıp meyve1 değişkenine atadık
var meyve2 = meyveler[1];//ikinci elemanı ulaşıp meyve2 değişkenine atadık 

Bir dizinin elemanları tek tek yazdıralım. Kodlarımız:

var meyveler = ['elma', "armut","portakal", "kiraz"];
document.write(meyveler[0] + "<br/>");
document.write(meyveler[1] + "<br/>");
document.write(meyveler[2] + "<br/>");
document.write(meyveler[3] + "<br/>");

Bir diziyi içerik oluşturmadan tanımlayalım ve sonra içerik ekleyelim. Kodlarımız:

var meyveler = new Array();
meyveler[0] = "elma";
meyveler[1] = "armut";
meyveler[2] = "portakal";
meyveler[3] = "kiraz";

Bir dizinin bir elemanını değiştirip ve elemanlarını yazdıralım… Kodlarımız:

var meyveler = ['elma', "armut","portakal", "kiraz"];
meyveler[1] = "şeftali";
document.write(meyveler[0] + "<br/>");
document.write(meyveler[1] + "<br/>");
document.write(meyveler[2] + "<br/>");
document.write(meyveler[3] + "<br/>");

Dizilerde index lerine etki etmeye örnek yapalım. Bu durumda direk dizinin kendisini yazdırmak istediğimizde sonuç vermeyecektir. Index i değiştirdiğimiz için. Ama index i değiştirebildiğimizi öğrenmek için bir örnek yapalım.

var meyveler = new Array();
meyveler["meyve1"] = "elma";
meyveler["meyve2"] = "armut";
meyveler["meyve3"] = "portakal";
meyveler["meyve4"] = "kiraz";
document.write(meyveler["meyve4"]);

Dizilerde, içice dizi oluşturmayı ve bu dizilerin elemanlarına nasıl ulaşacağımızı örnekle anlatalım. Kodlarımız:

var bitkiler = ["otlar", ["elma", "muz", "kivi"],"agaclar",["domates","lahana", "patates"]];

document.write(bitkiler[0] + "<br/>");
document.write(bitkiler[1] + "<br/>");
document.write(bitkiler[2] + "<br/>");
document.write(bitkiler[3] + "<br/>");

Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi bitkiler dizisinin elemanlarına ulaştık ama içindeki dizinin elemanları hepsi birden geldi. Çünkü içteki diziler bitkiler dizisinin bir elemanı. Şimdi dizi içindeki dizilerin elemanlarına ulaşalım.

var bitkiler = ["otlar", ["elma", "muz", "kivi"],"agaclar",["domates","lahana", "patates"]];


document.write(bitkiler[1][0] + "<br/>");
document.write(bitkiler[1][1] + "<br/>");
document.write(bitkiler[1][2] + "<br/>");

document.write(bitkiler[3][0] + "<br/>");
document.write(bitkiler[3][1] + "<br/>");
document.write(bitkiler[3][2] + "<br/>");

Dizilerden içiçe dizi oluşturabiliriz. Örnekle anlatalım.
Kodlarımız:

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi"];
var sebzeler = ["domates","lahana", "patates"];
var agaclar = ["Çam", "Çınar", "Ladin"];
var bitkiler = [meyveler,sebzeler,agaclar];

Javascript Diziler de isArray () Kullanımı

isArray () Kullanımı, bir değişkenin dizi olup olmadığını anlamak içindir. isArray() komutuna parametre olarak bir değişken veririz. Eğer değişken dizi ise bize true, dizi değilse false döndürür.
Örnek :

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi"];
var sebzeler = ["domates","lahana", "patates"];
var agaclar = "Çam, Ladin, Çınar";
document.write(Array.isArray(meyveler));
document.write(Array.isArray(sebzeler));
document.write(Array.isArray(agaclar));

Diziler de for in Döngüsü Kullanımı

Javascript diziler de for in döngüsü çok kullanılır. Bir dizinin elemanlarını yazdırmak ve ulaşıp onlar üzerinde işlem yapmak için kullanılır. Örneklerle anlatalım:
Örnek 1: Biz dizinin elemanlarını for in ile yazdıralım:

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi","portakal"];
for (const item in meyveler) {
  document.write(meyveler[item] + " <br/> ");
}

Örnek 2: Biz dizinin ilk ve son elemanını for in döngüsü ile yazdıralım:

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi","portakal"];
for (const item in meyveler) {
  if (item==0 || item == meyveler.length-1) {
    document.write(meyveler[item] + " <br/> ");
  }
}

Örnek 3: İçice dizilerin elemanlarını tek tek alt alta yazdıran işlemi for in döngüsü ile yapalım:

var bitkiler = ["otlar", ["elma", "muz", "kivi"],"agaclar",["domates","lahana", "patates"]];

for (const item in bitkiler) {
  if (Array.isArray(bitkiler[item]) ) {

    for (const itemm in (bitkiler[item])) {
      document.write(bitkiler[item][itemm] + "<br/>");
    }
        
  }else{
    document.write(bitkiler[item] + "<br/>");
  }
}

Örnek 4:

var bitkiler = ["otlar", ["elma", "muz", "kivi", ["A vit","B vit","C vit"]],"agaclar",["domates","lahana", "patates"]];

for (const item in bitkiler) {
  if (Array.isArray(bitkiler[item]) ) {

    for (const itemm in (bitkiler[item])) {
      
      if (Array.isArray(bitkiler[item][itemm])) {
        for (const itemmm in bitkiler[item][itemm]) {
          document.write(bitkiler[item][itemm][itemmm] + "<br/>");
        }
      } else {
        document.write(bitkiler[item][itemm] + "<br/>");
      }
    }

  }else{
    document.write(bitkiler[item] + "<br/>");
  }
}

Bir string değişkenin karakterlerine dizi mantığı ile ulaşıp bize döndürme işlemine örnek verelim. İlk karakter sıfırdan başlar ve sıra ile devam eder. Her karakter sanki dizinin bir elemanı gibi düşünebiliriz.
Kodlarımız:

var deger = "Tasarım ve Yazılım";
document.write(deger[0] + " <br/> ");
document.write(deger[1] + " <br/> ");
document.write(deger[2] + " <br/> ");

Bir string değişkende for in döngüsünü dizi mantığı ile kullanalım.
Örnek kodlarımız:

var deger = "Tasarım ve Yazılım";
for (const item in deger) {
  document.write(deger[item] + "<br/>");
}

JavaScript Diziler de Kullanılan Metodlar

1- JavaScript Diziler length Metodu

Diziler de length metodu dizilerin eleman sayısını veya dizi elemanlarının karakter sayısını döndürmek için kullanılır. Örnek:

var bitkiler = ["otlar", ["elma", "muz", "kivi"],"agaclar",["domates","lahana", "patates"]];
var sonuc1 = bitkiler.length;// bitkiler dizisinin eleman sayısı 
var sonuc2 = bitkiler[2].length;//bitkiler dizisinin 2 elemanın karakter sayısı
var sonuc3 = bitkiler[1].length;//bitkiler dizisinin 1 elemanın elemanları sayısı
var sonuc4 = bitkiler[3][0].length;// bitkiler dizisinin 3 elemanının 0 elemanının karater sayısı

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi bir elemana length metodu uygulandığında eleman dizi ise eleman sayıları gelir. Dizi değilse karakter sayısı gelir.

2- Diziler delete Metodu

Dizilerde delete metodu dizide index i belirtilen elemanın içeriğini siler. Ama dizinin eleman sayısı azalmaz. Sadece içeriği silinir. Örneğin delete dizi[3] dediğimizde dizinin 3 elemanında bulunan içerik silinir ama 3 index durur. Daha sonra oraya yeniden atama yapabiliriz. Silinen eleman undefined şeklindedir.
Örnek:

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi"];
delete meyveler[1];
document.write(meyveler[1] + "<br/>");
meyveler[1] = "portakal";
document.write(meyveler[1]);

3- Diziler pop() Metodu

Diziler de pop() metodu dizinin en son elemanını siler ve sildiği elemanın değerini döndürür. Dizinin elemanının hem içeriğini hemde index i siler. Yani dizi 4 elemanlı ise pop() metodu uyguladığımızda 3 elemanlı bir diziye dönüşür. Örnek:

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi"];
var silinenEleman = meyveler.pop();
document.write( silinenEleman + "<br/>");
document.write( meyveler );

4- Diziler shift() Metodu

Diziler de shift() metodu dizinin ilk elemanını siler ve sildiği elemanın değerini döndürür. Dizinin elemanının hem içeriğini hemde index i siler. Yani dizi 4 elemanlı ise shift() metodu uyguladığımızda 3 elemanlı bir diziye dönüşür. Örnek :

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi"];
var silinenEleman = meyveler.shift();
document.write( silinenEleman + "<br/>");
document.write( meyveler );

5- Diziler unshift() Metodu

Diziler de unshift() metodu dizinin başına eleman veya elemanlar eklemek için kullanılır. Eklemek için unshift(eleman1,eleman2..) şeklinde yazarak yapılır. Örnek:

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi"];
document.write( meyveler + "<br/>");
meyveler.unshift("portakal","kiraz")
document.write( meyveler );

6- Diziler push() Metodu

Diziler de push() metodu dizinin sonuna eleman veya elemanlar eklemek için kullanılır. Eklemek için push(eleman1,eleman2..) şeklinde yazarak yapılır.. Örnek:

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi"];
document.write( meyveler + "<br/>");
meyveler.push("portakal","kiraz")
document.write( meyveler );

7- Diziler slice() Metodu

Diziler de slice() metodu dizinin istediğimiz eleman veya elemanlarını kopyalar ve yeni bir dizi olarak bize döndürür. Mantığı slice(başlagıçElemanı,bitişElemanı) şeklindedir. Örnek:

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi", "portakal", "kiraz"];
var kopya1 = meyveler.slice(2,4);
document.write( kopya1 + "<br/>");

var kopya2 = meyveler.slice(2);
document.write( kopya2 + "<br/>");

var kopya3 = meyveler.slice(2,-1);
document.write( kopya3 + "<br/>");

var kopya4 = meyveler.slice(-4,-1);
document.write( kopya4 + "<br/>");

8- Diziler splice() Metodu

Diziler de splice() metodu eleman veya elemanlar siler ve bize değerini döndürür. Ayrıca diziye eleman veya elemanlar da ekleme yapmak içinde kullanılır. Mantığı splice(başlangıçElemanı,SilinecekElemanSayısı, “yeniEleman1”, “yeniEleman2”.. ) şeklindedir. Örnek:

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi", "portakal", "kiraz"];
meyveler.splice(2,2);// 2.elemandan başlar 2 tane siler
meyveler.splice(3);//3.elemandan başlar ve sonuna kadar siler
meyveler.splice(2,1, "karpuz", "kavun"); //2.elemandan başlar 1 eleman siler ve silinen yere yeni elemanları ekler

9- Diziler reduce() Metodu

Diziler de reduce() metodu kendisine parametre olarak fonksiyonu dizinin elemanlarında soldan sağa doğru uygular, tek bir değer oluşturarak bize döndürür.

reduce metodu fonksiyona dört tane parametre gönderir.
1. parametre mevcut değer öncesindeki dizi elemanların toplamı veya birleşimi. number dizilerde toplar. string dizilerde birleştirme yapar.
2.parametre her işlem esnasında gelen dizi elemanı.
3.parametre her işlem esnasında gelen dizi elemanının index i.
4.parametre ise metodu uyguladığımız diziyi verir.
Örnek:

var sayilar = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];
var sonuc = sayilar.reduce(myFunc);
function myFunc(toplaDeger, item, itemIndex, dizi){
  var toplama = toplaDeger+item;
  document.write(toplama + "<br/>");
  document.write(toplaDeger + "<br/>");
  document.write(item + "<br/>");
  document.write(itemIndex + "<br/>");
  document.write(dizi + "<br/><br/>");
return toplama;
}

10- Diziler reduceRight() Metodu

Diziler reduceRight() Metodu reduce metodu ile aynı işlemi yapar ama işlemi sağdan sola dogru yürütür. Buradaki örneğimizi de string bir dizide yapalım.

var metin = ["m","ı","r","a","s","a","t"];

var sonuc = metin.reduceRight(myFunc);

function myFunc(birlestirDeger, item, itemIndex, dizi) {
  var birlestir = birlestirDeger + item;
  document.write( birlestir + "<br/>");
  document.write( birlestirDeger + "<br/>");
  document.write( item + "<br/>");
  document.write( itemIndex + "<br/>");
  document.write( dizi + "<br/><br/>");
return birlestir;
}

11- Diziler copyWithin() Metodu

Diziler copyWithin() metodu kendisine verilen parametreler dogrultusunda dizinin ilgili aralığılı kopyalar ve parametre dogrultusunda dizinin elemanlarını değiştirerek bize döndürür.

copyWithin metodu üç tane parametre alır.
1.Parametre, kopyalanan elemanları nereye kopyalayacağımızı belirtmek için.
2.Parametre, Kopyalayacağımız elemanların başlangıcını belirtmek için
3.Parametre, Kopyalayacağımız elemanların bitişini belirtmek için
Örnek 1:

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi", "portakal", "kiraz","vişne","ayva"];
meyveler.copyWithin(2);
document.write(meyveler + "<br/>");

Örnek 2: Aynı dizi ile yapalım.

meyveler.copyWithin(3, 5);
document.write(meyveler + "<br/>");

Örnek 3: Aynı dizi ile yapalım.

meyveler.copyWithin(5, 3, 6);
document.write(meyveler + "<br/>");

12- Diziler fill() Metodu
Diziler fill() metodu, verilen parametreler dogrultusunda dizinin ilgili yerlerini değiştirir ve bize döndürür. fill metodu üç parametre alır.
Mantığı fill(YeniDeger, Başlangıc, Bitiş) şeklindedir. Başlangıç parametresinden başlar bitiş parametresine kadar YeniDeger in atamasını yapar.
Örnek :

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi", "portakal", "kiraz","vişne","ayva"];
meyveler.fill("patates", 3, 5);
document.write(meyveler + "<br/>");

13- Diziler concat() Metodu

Diziler concat() metodu, üzerinde işlem yapılan diziye eleman, elemanları, dizi veya dizileri ekleyerek yeni bir oluşturarak bize döndürür.
Örnek :

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi"];
var sebzeler = ["domates","lahana", "patates"];
var agaclar = ["Ladin","Çam", "Çınar"];
var meyveSebze = meyveler.concat( sebzeler );
document.write( meyveSebze + "<br/>");
var bitkiler = meyveler.concat( sebzeler, agaclar, "otlar" )
document.write( bitkiler );

14- Diziler join() Metodu

Diziler join() metodu, diziyi string ifadeye dönüştürmek için kullanılır. Kendisine verilen parametreyi elemanlar arasına ayraç kullanır. Eğer parametre verilmezse varsayılan değer olan virgül (,) kullanılır.
Örnek:

var meyvelerArray = ["elma", "muz", "kivi", "portakal"];

var tip = Array.isArray( meyvelerArray );
document.write(tip + " " + meyvelerArray + "<br/>")

var meyvelerString1 = meyvelerArray.join();
var tip1 = Array.isArray( meyvelerString1 );
document.write( tip1 + " " + meyvelerString1 + "<br/>")

var meyvelerString2 = meyvelerArray.join( "-" );
var tip2 = Array.isArray( meyvelerString2 );
document.write( tip2 + " " + meyvelerString2 + "<br/>")

15- Diziler toString() Metodu

Diziler toString() metodu, dizinin elemanlarını içeren string tipinde metin oluşturur ve bize döndürür.
Örnek:

var deger = ["tasarım", " ve ", "yazılım"]
document.write("veri tipi: " + typeof deger + "/ içerik : " + deger + "<br/>");

var degerDonusen = deger.toString();
document.write("veri tipi: " + typeof degerDonusen + "/ içerik : " + degerDonusen );

16- Diziler valueOf() Metodu

Diziler valueOf() metodu, üzerinde çalıştığımız dizinin tam anlamıyla başka bir diziye aktarma işlemini yapmak için kullanılır.
Örnek:

var deger = ["tasarım", "yazılım"]
var degerAktarılan = deger.valueOf();
document.write(degerAktarılan + "<br/>");
deger[1] = "tasarım";
document.write(degerAktarılan);

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi biz deger dizisi üzerinde değişiklik yaptığımızda degerAktarılan dizisi de değişmiş oluyor. valueOf metodundaki tam aktarım dan kasıt budur. Daha sonradan üzerinde yapılan tüm değişiklikleri de aktarmasıdır.

17- Diziler indexOf() Metodu

Diziler indexOf() metodu, kendisine verilen parametreyi dizi içerisinde arar ve ilk eşleşen değeri bulduğunda index ini bize döndürür.
Örnek :

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi", "portakal", "muz"];
var sonuc = meyveler.indexOf("muz");
console.log(sonuc);

18- Diziler lastIndexOf() Metodu

Diziler lastIndexOf() metodu, kendisine verilen prametreyi dizi içerisinde arar ve son eşleşen değeri bulduğunda index ini bize döndürür.
Örnek :

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi", "portakal", "muz"];
var sonuc = meyveler.lastIndexOf("muz");
console.log(sonuc);

19- Diziler find() Metodu

Diziler find() metodu, kendisine parametre olarak verilen fonksiyonu dizi elemanları üzerinde çalıştırır ve istenen değer ilk eşleşmeyi sağladığında dizi elemanını bize döndürür. Eğer aradığımız değeri bulamazsa -1 döndürür.

Parametre olarak fonksiyona üç tane parametre gönderir.
1. Parametre, işlemdeki dizi elemanını.
2.Parametre, işlemdeki dizi elemanının indexi.
3.Parametre, işlemdeki diziyi gönderir.
Örnek :

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi", "portakal"];
function myFunc(item, itemIndex, arr) {
  return itemIndex == 2;
}
var deger = meyveler.find(myFunc);
console.log(deger);

20- Diziler findIndex() Metodu

Diziler findIndex() metodu, kendisine parametre olarak verilen fonksiyonu dizi elemanları üzerinde çalıştırır ve istenen değer ilk eşleşmeyi sağladığında dizi elemanının index ini bize döndürür. Eğer aradığımız değeri bulamazsa -1 döndürür.

Parametre olarak fonksiyona üç tane parametre gönderir.
1.Parametre, işlemdeki dizi elemanını.
2.Parametre, işlemdeki dizi elemanının indexi.
3.Parametre, işlemdeki diziyi gönderir.
Örnek :

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi", "portakal"];
function myFunc(item, itemIndex, arr) {
  return item == "kivi";
}
var deger = meyveler.findIndex(myFunc);
console.log(deger);

21- Diziler forEach() Metodu

Diziler forEach() metodu, kendisine parametre olarak verilen fonksiyonu dizi elemanlarına uygular. Bize herhangi bir değer döndürmez. İsteğimiz işlemleri yaptırabiliriz ve sonuçlarına erişebiliriz
Parametre olarak verilen fonksiyona üç tane parametre gönderir.
1.Parametre, işlemdeki dizi elemanını.
2.Parametre, işlemdeki dizi elemanının indexi.
3.Parametre, işlemdeki diziyi gönderir.
Örnek :

var sayilar = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];
var toplama = 0;
function myFunc(item, itemIndex, arr) {
  return toplama += item;
}
sayilar.forEach(myFunc);
console.log(toplama);

Aynı örneği birde fonksiyonu parametre olarak değilde direk parametre yerine yazarak yapalım.

var sayilar = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];
var toplama = 0;
sayilar.forEach(function (item, itemIndex, arr) {
  return toplama += item;
});
console.log(toplama);

22- Diziler reverse() Metodu

Diziler reverse() metodu, dizi elemanlarını ters çevirir ve dizi olarak bize döndürür. Örnek :

var meyveler = ["elma", "muz", "kivi", "portakal"];
var meyvelerTers = meyveler.reverse();
document.write(meyvelerTers);

23- Diziler sort() Metodu

Diziler sort() metodu, dizi elemanlarının unicode kriterine göre sıralamasını yapar. Dizinin yapısını etkiler.
Örnek 1 : string elemanlar içeren bir dizide sıralama yapalım:

var meyveler = ["elma", "muz", "çilek", "kivi", "portakal", "şeftali"];
meyveler.sort();
document.write(meyveler);

Örnek 2 : sayısal elemanlar içeren bir dizide sıralama yapalım:

var sayilar = [43, 17, 4, 23, 36, 9, 87, 93];
sayilar.sort();
document.write(sayilar);

Yukarıdaki iki örnekte görüldüğü gibi doğru bir sıralama yapılmadı. String dizisinde “çilek” en sonda oldu. Sayısal dizi de ise en başta 4 yerine 17 oldu ve diger sayılarda alakasız bir sıralama yapıldı gibi…

Çünkü unicode kriterine göre sıraladığı için.. Unicode sıralamasında ilk karaktere göre bir sıralama yapılır sonra ikinci karaktere bakılır. Sayısal dizide ilk karakteri 1 olanları en başa alır sonra 2 olanları ve bu şekilde devam eder. Sonra ilk karakteri aynı olanları kendi içinde ikinci karakterine bakarak sıralar.

Eğer aynı olanlar varsa üçünçü dördünçü .. karakterlerine bakarak sıralama işlemi yapılır. Türkçe karakter olan ç, ş, ü, ö karakterlerini de en sona atar. Bizim örneğimizde çilek elemanını attığı gibi…

Dizi elemanlarını unicode kriterleri dışında çalıştırmak istediğimizde fonksiyonlarla yapabiliriz.
Örnek 3: Yukarıdaki sayısal dizimizi burada fonksiyon ile dogru bir şekilde sıralayalım: Küçükten-büyüğe

function myFunc(a,b) {
  return a-b;
}
var sayilar = [43, 17, 4, 23, 36, 9, 87, 93];
sayilar.sort(myFunc);
document.write(sayilar);

Örnek 4: Sayısal diziyi büyükten küçüğe sıralayalım

function myFunc(a,b) {
  return b-a;
}
var sayilar = [43, 17, 4, 23, 36, 9, 87, 93];
sayilar.sort(myFunc);
document.write(sayilar);

Örnek 5: Bu örnekte de türkçe karaktere uygun a dan z ye sıralayalım:

var meyveler = ["elma", "muz", "çilek", "kivi", "portakal", "şeftali"];
meyveler.sort(sirala);
document.write(meyveler);

function sirala(a, b){
	var alfabe	=	"AaBbCcÇçDdEeFfGgĞğHhIıİiJjKkLlMmNnOoÖöPpQqRrSsŞşTtUuÜüVvWwXxYyZz";
	if(a.length === 0 || b.length === 0){
		return a.length-b.length;
	}else{
		var first		=	alfabe.indexOf(a[0]);
		var second		=	alfabe.indexOf(b[0]);
			if(first !== second){
				return first-second;
			}else{
				return sirala(a.slice(1), b.slice(1));
			}
	}
}

Örnek 5: Bu örnekte de türkçe karaktere uygun z dan a ya sıralayalım:

var meyveler = ["elma", "muz", "çilek", "kivi", "portakal", "şeftali"];
meyveler.sort(sirala);
document.write(meyveler);

function sirala(a, b){
	var alfabe	=	"AaBbCcÇçDdEeFfGgĞğHhIıİiJjKkLlMmNnOoÖöPpQqRrSsŞşTtUuÜüVvWwXxYyZz";
	if(a.length === 0 || b.length === 0){
		return b.length-a.length;
	}else{
		var first		=	alfabe.indexOf(a[0]);
		var second		=	alfabe.indexOf(b[0]);
			if( first !== second ){
				return second-first;
			}else{
				return sirala(a.slice(1), b.slice(1));
			}
	}
}

24- Diziler some() Metodu

Diziler some() metodu, kendisine parametre değeri olarak verilen fonksiyon true döndürünceye kadar dizi elemanları içerisinde döner ve ilk şartlara uygun elemanı döndürür.

Parametre olarak verilen fonksiyona üç tane parametre gönderir.
1.Parametre, işlemdeki dizi elemanını.
2.Parametre, işlemdeki dizi elemanının indexi.
3.Parametre, işlemdeki diziyi gönderir.
Örnek :

var sayilar = [43, 17, 4, 23, 36, 9, 87, 93];
deger = 0;
sayilar.some(myFunc);
function myFunc(item, itemIndex, arr) {
  deger = item;
  return item % 9 ==0;
}
document.write(deger);

25- Diziler every() Metodu

Diziler every() metodu, kendisine parametre değeri olarak verilen fonksiyon false döndürünceye kadar dizi elemanları içerisinde döner ve ilk şartlara uygun elemanı döndürür.

Parametre olarak verilen fonksiyona üç tane parametre gönderir.
1.Parametre, işlemdeki dizi elemanını.
2.Parametre, işlemdeki dizi elemanının indexi.
3.Parametre, işlemdeki diziyi gönderir.
Örnek :

var sayilar = [43, 17, 5, 23, 36, 9, 86, 93];
deger = 0;
sayilar.every(myFunc);
function myFunc(item, itemIndex, arr) {
  deger = item;
  return item % 2 ==1;
}
document.write(deger);

26- Diziler filter() Metodu

Diziler filter() metodu, kendisine parametre değeri olarak verilen fonksiyon true döndürünceye kadar dizi elemanları içerisinde döner ve şartlara uygun elemanları yeni bir dizi yaparak döndürür.

Parametre olarak verilen fonksiyona üç tane parametre gönderir.
1.Parametre, işlemdeki dizi elemanını.
2.Parametre, işlemdeki dizi elemanının indexi.
3.Parametre, işlemdeki diziyi gönderir.

Örnek 1: Sayısal veri içeren dizideki tek sayıları döndüren işlemi yapalım.

var sayilar = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16];
var tekSayilar = sayilar.filter(myFunc);
function myFunc(item, itemIndex, arr) {
  return item % 2 ==1;
}
document.write(tekSayilar);

Örnek 2: Sayısal veri içeren dizideki çift sayıları döndüren işlemi yapalım.

var sayilar = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16];
var ciftSayilar = sayilar.filter(myFunc);
function myFunc(item, itemIndex, arr) {
  return item % 2 ==0;
}
document.write(ciftSayilar);

27- Diziler map() Metodu

Diziler map() metodu, kendisine parametre değeri olarak verilen fonksiyon false döndürünceye kadar dizi elemanları üzerinde çalıştırır ve fonksiyonun elemanlar için döndürdüğü sonucu dizi olarak döndürür.


Parametre olarak verilen fonksiyona üç tane parametre gönderir.
1.Parametre, işlemdeki dizi elemanını.
2.Parametre, işlemdeki dizi elemanının indexi.
3.Parametre, işlemdeki diziyi gönderir.
Örnek : Fiyatları dizi olarak verilen değerlerin kdv li fiyatını hesaplayıp döndüren işlemi yapalım.

var sayilar = [ 100,120,150,180,200,240,250,280,300];
var kdvFiyat = sayilar.map(myFunc);

function myFunc(item, itemIndex, arr) {
  item = item + (item * 18 / 100);
  return item;
}
document.write(kdvFiyat);

Diğer İşlemler için kullanılan metotlar ile ilgili yazılarımıza da bakabilirsiniz.

1- Değişkenlerde Kullanılan Metodlar

2- Matematiksel İşlemlerde Kullanılan Metodlar

3- Tarih İşlemlerinde Kullanılan Metodlar

4- Düzenli İfadelerde Kullanılan Metodlar

Başka bir yazımızda görüşmek üzere…

3 Comments

 1. Turan 30 Nisan 2023 Reply
 2. Turan 30 Nisan 2023 Reply
  • admin 2 Mayıs 2023 Reply

Leave a Reply